Hopp til hovedinnhold

EU-rådgiver i klynger

Kvinne forklarer noe til andre personer rundt samme bord© Getty Images
Nå kan du søke om støtte til "EU-rådgiver i klynger". Ordningen har eksistert siden 2016, og evalueringen viser at klyngene ikke hadde oppnådd de samme resultatene uten en egen EU-rådgiver.

Innovasjon Norge har besluttet å lyse ut for en ny periode med virkning fra 1. januar 2024 - under forutsetning av tilstrekkelige bevilgninger over statsbudsjettet. Det lyses ut på to nivåer som beskrevet i følgende tekst.

Fremgangsmåte

 • Søknad sendes til Innovasjon Norge: Logg inn i søknadsløsningen vår, velg "Utlysninger" og deretter "EU-rådgiver i klyngene" for å opprette eller fortsette en søknad.
 • Presiser i søknadsskjemaet hvilken utlysning søknaden gjelder (nivå 1 eller nivå 2)
 • Søknadsfrist 1. oktober 2023

Utlysning nivå 1: "EU-rådgiver i klyngen"

Målgruppe

Klyngeorganisasjoner som er eller har vært støttet av klyngeprogrammet (Norwegian Innovation Clusters). Utlysningen gjelder både klynger som allerede har en EU-rådgiver på nivå 1 delfinansiert av Innovasjon Norge, og klynger som ikke tidligere har benyttet ordningen EU-rådgiver i klynger.

Målsetningen for utlysningen er å øke klyngens og klyngens bedriftsmedlemmers deltagelse i EU-programmer, herunder spesielt EUs 9. rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Dette gjøres ved tilsetting av en intern EU-rådgiver i klyngen.

Klyngen skal ha en strategisk tilnærming til EU-arbeid og utarbeide en EU-strategi for klyngen dersom den ikke allerede har dette. Klyngen skal se synergier og koblinger til sine kjerneoppgaver og satsinger opp mot satsinger i Horisont Europa. EU-rådgiveren skal bidra i dette arbeidet blant annet ved å gi råd på strategisk nivå.

Videre må EU-rådgiveren bidra inn i det operative arbeidet med blant annet å utvikle søknader, og koble seg mot konsortier for klyngen og klyngemedlemmene. Det forutsettes derfor at rådgiveren har relevant erfaring og høy kompetanse på å utarbeide søknader til EUs programmer. EU-rådgiveren skal også knytte seg til relevant nettverk/partnerskap, og bør dermed også ha god kjennskap til klyngens teknologi og forretningsområde. Det forventes av EU-rådgiveren i klyngen deltar og bidrar inn i nettverket av EU-rådgivere i klynger, samt andre nasjonale EU-rådgiver samlinger.

Varighet

Ordningen har en varighet på fire år, men bevilgningene gis for ett år av gangen. Dette har utgangspunkt i at ordningen finansieres over årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Samtidig utbetales tilskuddet per år basert på resultatoppnåelse i henhold til resultatindikatorer i årsrapporten. Dersom resultatene ikke er tilfredsstillende, kan kontrakten termineres.

Finansiering

Klyngen kan søke om maks 750 000 kroner per år til finansiering av full stilling som EU-rådgiver i klyngen som ansettes i klyngen

Støttegraden er maks 70 prosent av prosjektets totale kostander.

Godkjente kostnadstyper: personalkostnader, indirekte kostnader, innkjøpte tjenester, reise- og nettverksaktiviteter og kompetansedelingsaktiviteter.

Klyngenes egenfinansiering må være kontantbidrag til totalbudsjettet.

Søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier

 • relevans for utlysningen, herunder potensiale (40 %)
 • gjennomføringsevne (40 %)
 • relevante planlagte aktiviteter (handlingsplanen) (20 %)

Resultatindikatorer

 • Retur til klyngen og/eller klyngemedlemmer (det vil si tilskudd og/eller egenkapital fra Horisont Europa eller andre EU-programmer)
 • Deltagelse i relevante europeiske nettverk, partnerskap eller annet samarbeid
 • Aktiv oppfølging av klyngens medlemmer med hensyn til deltakelse i EU-programmer og utvikling av EU-strategier.

Handlingsplan

 • Søker skal sette opp en handlingsplan for ett år med planlagt budsjett i søknaden (se mal).
 • Klyngen skal rapportere årlig om aktivitetene og disponeringen av midlene.
 • Årsrapporten og oppdatert handlingsplan for det neste året vil ligge til grunn for finansiering påfølgende år (totalt fire år).
 • Klyngen skal ha jevnlig kontakt med Innovasjon Norges NCP-er/EU-rådgiver om pågående søknadsarbeid, aktiviteter inkludert kompetansedeling med andre klynger. EU-rådgiveren i klyngen kan også involveres i innspillarbeid av Innovasjon Norge.

Utlysning nivå 2: "EU-rådgivere i EU-prestasjonsklynger"

Målgruppe

Klyngeorganisasjoner som er eller har vært støttet av klyngeprogrammet (Norwegian Innovation Clusters) og som har hatt EU-rådgiver i klyngen delfinansiert av Innovasjon Norge og har vist svært gode resultater og høyt aktivitetsnivå (heretter "EU-prestasjonsklynger").

Målsetningen for utlysningen er at norske klynger skal hevde seg i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa ("Europatoppen") når det gjelder antall gjennomslag i EU-prosjekter og økonomisk retur fra EU-programmer, herunder spesielt EUs 9. rammeprogram for forskning og innovasjon. Tilskuddet skal bidra med å opprettholde gode resultater og et høyt aktivitetsnivå i klyngens EU-arbeid og -satsing. I tillegg skal klyngen dele sin spisskompetanse med andre klynger eller innovasjonsmiljøer. Arbeidet gjøres gjennom en intern tilsatt EU-rådgiver i klyngen.

Det forutsettes at klyngen allerede har en strategisk tilnærming til klyngens arbeid med EUs programmer og har en EU-strategi.

I tillegg til å bidra i det operative arbeidet med blant annet søknadsutvikling og kobling mot konsortier for klyngen og klyngemedlemmene, forventes det at EU-rådgiveren etablerer kompetansedeling og læringsprosesser både mellom andre “EU-prestasjonsklynger”, men også andre klynger med og uten EU-rådgiver. EU-rådgiveren har lang erfaring med EU-finansiering og meget høy kompetanse på EU. EU-rådgiveren skal også knytte seg til relevant nettverk/partnerskap, og bør dermed også ha god kjennskap til klyngens teknologi og forretningsområde. Det forventes av EU-rådgiveren i klyngen deltar og bidrar inn i nettverket av EU-rådgivere i klynger, samt andre nasjonale EU-rådgiver samlinger.

Flere klynger kan søke sammen om å dele en EU-rådgiverressurs dersom dette er gjennomførbart. Dette må begrunnes basert på geografisk samlokalisering eller funksjonelt samarbeid.

Varighet

Ordningen har en varighet på fire år, men bevilgningene gis for ett år av gangen. Dette har utgangspunkt i at ordningen finansieres over årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Samtidig utbetales tilskuddet per år basert på resultatoppnåelse i henhold til resultatindikatorer i årsrapporten. Dersom resultatene ikke er tilfredsstillende, kan kontrakten termineres.

Finansiering

Klyngen kan søke om maks 850 000 kroner per år til finansiering av full stilling som EU-rådgiver i klyngen som ansettes i klyngen.

Støttegraden er maks 70 prosent av prosjektets totale kostander. Godkjente kostnadstyper: Personalkostnader, indirekte kostnader, innkjøpte tjenester, reise- og nettverksaktiviteter og kompetansedelingsaktiviteter.

Klyngenes egenfinansiering må være kontantbidrag til totalbudsjettet.

Søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier

 • oppnådde resultater i tidligere periode (20 %)
 • relevans for utlysningen, herunder potensiale 30%
 • gjennomføringsevne (30 %)
 • relevante planlagte aktiviteter (handlingsplanen) (20%)

Resultatindikatorer

 • Retur til klyngen og/eller klyngemedlemmer (det vil si tilskudd og/eller egenkapital fra Horisont Europa eller andre EU-programmer)
 • Klyngen tar koordinatorrolle i samarbeidsprosjekter
 • Deltagelse i relevante europeiske nettverk, partnerskap eller annet samarbeid
 • Aktiv oppfølging av klyngens medlemmer mht deltakelse i EU-programmer og utvikling av EU-strategier.
 • Kompetansedeling og læringsprossesser: Etablering og gjennomføring av systematisk kompetansedeling og læringsprosesser blant klynger med og uten EU-rådgivere

Handlingsplan

 • Søker skal sette opp en handlingsplan for ett år med planlagt budsjett i søknaden (se mal).
 • Klyngen skal rapportere årlig om aktivitetene og disponeringen av midlene.
 • Årsrapporten og oppdatert handlingsplan for det neste året vil ligge til grunn for finansiering påfølgende år (totalt fire år).
 • Klyngen skal ha jevnlig kontakt med Innovasjon Norges NCP-er/EU-rådgiver om pågående søknadsarbeid, aktiviteter inkludert kompetansedeling med andre klynger. EU-rådgiveren i klyngen involveres også i innspillarbeid av Innovasjon Norge.

Spørsmål om utlysningen kan sendes til

Bilde av : Espen Warland
Espen Warland
Koordinator og NCP for pilar 2 Horisont Europa

På utlysningssiden legger vi fortløpende ut spørsmål og svar. Vi oppfordrer søkere til å lese disse før dere kontakter oss.

Spørsmål om utlysningen kan også rettes til regional EU-rådgiver eller klyngekontakt i Innovasjon Norge.

Vedlegg

Publisert :
Sist oppdatert :