Hopp til hovedinnhold

Om klyngeprogrammet

Norwegian Innovation Clusters (NIC) er et samarbeidsprogram som Innovasjon Norge drifter sammen med Siva og Forskningsrådet. Hensikten er å styrke evnen til samarbeid og innovasjon blant norske bedrifter, slik at de kan løse utfordringer og skape konkurransefortrinn i fellesskap. Med felles ambisjoner om nyskaping, grønn omstilling og langsiktig vekst skal NIC fungere som en katalysator for fremtidens næringsliv. Deling skaper en innovativ fremtid.

Hvem er dette programmet for?

NIC er rettet mot klynger som har utfordringer og ambisjoner som må løses i felleskap med andre. Definisjonen på en klynge er en samling av aktører som er knyttet sammen gjennom ulike former for samarbeid, kunnskapsflyt og konkurranse. Aktører i en klynge omfatter næringsliv, kunnskapsmiljøer, kapitalmiljø og offentlige utviklingsaktører, og hvor næringsaktørene skal sitte i førersetet.

Hva er programmet sitt formål og rolle

Norwegian Innovation Clusters skal bidra til verdiskaping i næringslivet i Norge gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre samarbeidsbasert utvikling, som ikke hadde funnet sted i samme omfang eller i samme hastighet uten offentlig støtte.

Programmet sin rolle er følgende:

  • være en avlaster for risiko knyttet til utforsking og innovasjon
  • å øke den økonomiske verdiskapingen for medlemsbedriftene
  • forsterke klyngenes rolle som kobler og tilrettelegger for nyskaping, grønn omstilling og langsiktig vekst

Les programbeskrivelsen for Norwegian Innovation Clusters

Rammer for programmet

Klyngeprogrammet i sin helhet er tidsbegrenset. Det består av tre programnivå, hvor hvert nivå har en varighet på 3 år. Klynger i programmet kan finansieres innenfor en maksperiode på ti år, iht GBER art 27 driftsstøtte.

Programnivåene

April 2024: Revidert klyngeprogram med nye programnivå

I det reviderte klyngeprogrammet vil det bli nye programnivå som vil erstatte de gamle programmodulene. Disse vil hete NIC Connect, NIC Explore og NIC Impact. Det lyses nå ut opptak av nye klynger som blir tatt opp i klyngeprogrammet.

Klyngeprogrammet (NIC) består av på tre programnivå som det kan søkes opptak til.


Publisert :
Sist oppdatert :