Hopp til hovedinnhold

Klynger

I oversikten nedenfor finner du mer informasjon om hver enkelt klynge som befinner seg i klyngeprogrammet i dag, og de ulike programmodulene Arena, Arena Pro, GCE, NCE samt modne klynger. Merk at disse programmodulene vil utgå etter endt programperiode, samt at det ikke vil gjennomføres opptak av nye klynger til disse modulene.

I det reviderte klyngeprogram vil det bli nye programnivå og som vil ersatte de gamle programmodulene. Disse vil hete NIC Connect, NIC Explore og NIC Impact. Det lyses nå ut opptak av nye klynger som blir tatt opp i klyngeprogrammet.

Benytt filtrering om du ønsker å se en klyngetype eller lokasjon.

Type klynge.

Cod cluster

Nasjonal hvitfiskklynge med 100 medlemsbedrifter. Gjennom samarbeid, forskning og innovasjon skal de bidra til helårlig aktivitet i hvitfisk-næringa, levedyktige kystsamfunn og inntekter for nasjonen.
 • Nordland
 • Logo CodCluster

  ACT Arctic Cluster Team

  Spydspiss på bærekraftig omstilling innenfor fornybar energi, mineraler og metaller, legeringer og tilsetningsstoffer, gjødsel og betong, designprodukter og sjømat, leveranser av teknologi og tjenester, infrastruktur og logistikk, miljø- og avfallshåndtering.
 • Mo i Rana, Nordland
 • Logo Arctic Cluster Team

  Energy Transition Norway

  Ledende aktører innen olje- og gassindustrien går sammen med selskaper fra andre industrisektorer, gründerbedrifter, investorer, myndigheter og akademia for å utvikle fornybare og lavutslipps energiløsninger.
 • Stavanger, Rogaland
 • Logo Energy Transition Norway

  Nordic Edge

  Nordic Edge er en ideell organisasjon som jobber i tett samarbeid med private bedrifter, kommuner, akademia og innbyggere mot smartere og mer bærekraftige byer og lokalsamfunn. Vårt mål er å være en pådriver for utvikling, testing og eksport av smartbyteknologi og bærekraftige løsninger på vegne av våre klyngemedlemmer.
 • Stavanger, Rogaland
 • Logo Nordic Edge

  Norwegian Fashion Hub

  Norwegian Fashion Hub er en bransjeorganisasjon med det overordnede målet å jobbe mot en bærekraftig, verdiskapende og anerkjent mote- og tekstilindustri i Norge.
 • Oslo
 • Logo Norwegian Fashion Hub

  Norwegian Offshore Wind

  Klyngens mål er å etablere verdensledende leverandørkjeder innen flytende havvind. Med nærmere 400 medlemmer, alt fra smidige startups til store havvindutviklere, er vi det største industrinettverket i Norge.
 • Haugesund, Rogaland
 • Logo Norwegian Offshore Wind

  Norwegian Smart Care Cluster

  Klyngen jobber for at medlemmer skal ha betydning for utviklingen av bærekraftige helseløsninger for fremtiden. Klyngens visjon er 'Endring gjennom smart bruk av helseteknologi!' og deres formål er at "vi bygger norsk helseindustri gjennom å skape bærekraftige løsninger for bruker/pasient og helsetjenesten."
 • Stavanger, Rogaland
 • Logo Norwegian Smart Care Cluster

  Ocean Hyway Cluster

  Norges ledende nettverk for hydrogen- og ammoniakkløsninger i maritim industri. De jobber tett med industrien for å utnytte de kommersielle mulighetene til nye hydrogenteknologiløsninger for å gjøre Norge til en global ledende hydrogenaktør.
 • Florø, Vestland
 • Logo Ocean Hyway Cluster

  Solenergiklynge

  Solenergiklyngen er bransjeforeningen for solenergi i Norge. Misjonentil klyngen er at partnerne i Solenergiklyngen bidrar til ny ren kraft og grønne arbeidsplasser i Norge og internasjonalt. Hovedmål er at partnerne i Solenergiklyngen skaper bærekraftige solenergiløsninger gjennom å bruke areal og infrastruktur mest mulig klimavennlig og lønnsomt.
 • Oslo
 • Logo Solenergiklyngen

  Stiim Aquacluster

  Klyngen består av teknologibedrifter fra ulike bransjer, oppdrettere og havbruksrelaterte virksomheter, gründere, kapitalmiljøer og kunnskapsmiljøer. Klyngen har som målsetting å være best på teknologiutvikling som gir nytt matproduserende areal på land eller i sjø.
 • Stavanger, Rogaland
 • Logo stiim Aquaculture

  Vital Infrastructure Culture

  Næringsklyngen for transportinfrastruktur. De arbeider for utvikling av verdens beste, smarteste og mest bærekraftige veier, broer, baner og tunneler. De jobber for å legger til rette for samarbeid og innovasjon i hele verdikjeden.
 • Sandnes, Rogaland
 • Logo Vital Infrastructure Culture

  Woodworks!

  WoodWorks! Cluster er en velfungerende og komplett skog- og trebasert næringsklynge med utgangspunkt i Midt-Norge. Ønsker å bidra til å skape et bærekraftig samfunn og å gjøre det fornybare lønnsomt.
 • Steinkjer, Trøndelag
 • Logo WoodWorks!

  Circular Packaging Cluster

  Circular Packaging Cluster er en pådriver for samarbeid gjennom prosjektutvikling, innovasjon og utvikling av nye forretningsmodeller innen emballasje. Fokusområder er fornybar materialbruk, sirkulære forretningsmodeller, resirkulering og innovasjon.
 • Oslo
 • Logo Circular Packaging Cluster

  Cluster for Applied AI

  Næringsklynge for anvendt kunstig intelligens. Cluster for Applied AI skal bidra til at Norge tar en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens (KI) i forretningsmessig sammenheng.
 • Halden, Østfold
 • Logo Cluster for Applied AI

  Energi i Nord

  Energi i Nord er en klynge med medlemmer fra hele energisektoren og fra hele Nord-Norge. Energi i Nord sin ambisjon er å skape en «bedriftsklynge» i Nord-Norge som bidrar til energiomstilling og verdiskaping for selskaper og samfunn i nord.
 • Hammerfest, Finnmark
 • Logo Energi i Nord

  H2Cluster - The Norwegian Hydrogen Cluster

  H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster er en nasjonal hydrogenklynge, drevet av Kjeller Innovasjon. Vi har som mål å maksimere de nasjonale og globale forretningsmulighetene med de mest ambisiøse norske hydrogenaktørene.
 • Kjeller, Viken
 • Logo H2 Cluster

  Norsk Senter for Sirkulærøkonomi

  Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er et utviklingssenter for industri, øvrig næringsliv og offentlige virksomheter, som ser forretningsmuligheter i sirkulær økonomi og det grønne skiftet.
 • Akershus
 • Logo Noresk Senter for Sirkulær Økonomi

  Norwegian Wood Cluster

  Norwegian Wood Cluster er samarbeid i verdikjeden skog, industri og bygg som skal utvikles til en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt, bærekraftig trebyggeri.
 • Brummundal, Innlandet
 • Logo Norwegian Wood Cluster

  Proptech Innovation

  Proptech Innovation er en norsk næringsklynge innen bygg- og eiendomsbransjen. Målet vårt er å gjøre Norges største landbaserte industri smart og bærekraftig, samt å eksportere teknologier som muliggjør dette til resten av verden.
 • Bergen, Vestland
 • Logo Proptech Innovation

  GCE Blue Maritime Cluster

  Den norske maritime klyngen er verdensledende innen design, konstruksjon, utstyr og drift av avanserte fartøyer for den globale havindustrien. På grunn av sin unike globale markedsposisjon og sitt viktige bidrag til norsk verdiskaping, fikk klyngen i 2014 status som Global Centre of Expertise.
 • Ålesund, Møre og Romsdal
 • Logo Blue Maritime Cluster

  GCE NODE

  GCE NODE er en industridrevet klynge for havteknologier. Basert i Sør-Norge består GCE NODE av over 120 selskaper, hvorav de fleste utgjør en verdensledende verdikjede av leverandører til olje & gass, offshore, energi og maritim industri.
 • Kristiansand, Agder
 • Logo GCE Node

  GCE Ocean Technology

  En havteknologiklynge som er dedikert til å fremme den grønne omstillingen og vedvarende vekst i havnæringene. Deres partnere og medlemmer spenner over hele verdikjeden offshore, fra tradisjonell undersjøisk olje- og gassutvinning til fornybar energi, karbonfangst og -lagring og marin mineralutforskning.
 • Bergen, Vestland
 • Logo GCE Ocean Technology

  NCE Aquatech Cluster

  Klyngen jobber med yeknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon verden rundt. Klyngens hovedmålsetning er å styrke klyngepartnernes konkurranseevne og bærekraft.
 • Trondheim, Trøndelag
 • Logo Aquatech Cluster

  NCE Blue Legasea

  NCE Blue Legasea skal bidra til å øke verdien – og bærekraftig utnyttelse – av villfanget marint råstoff, styrke våre medlemmers posisjon i markedet, og være en pådriver for samspill og sirkularitet i hele verdikjeden.
 • Ålesund, Møre og Romsdal
 • Logo NCE Blue Legasea

  NCE Energy Valley

  Energy Valley er en kompetanse- og teknologiklyngeorganisasjon som er til for å skape nye muligheter for norsk energibransje. Vi betjener medlemmer innen fornybar energi, digitale løsninger og olje & gass i overgang til null. Vår visjon er å drive innovasjon og bærekraftig vekst i energisektoren, og å utvikle Norge som et globalt senter for energiteknologi.
 • Fornebu, Akershus
 • Logo Energy Valley

  NCE Finance Innovation

  NCE Finance Innovation er en non-profit fintech-klynge. Deres oppdrag er å styrke et blomstrende norsk Fintech-økosystem ved å legge til rette for teknologisk innovasjon og samarbeid innen finans og teknologi. Klyngen har rundt 100 medlemsbedrifter og opererer nasjonalt gjennom dem.
 • Bergen, Vestland
 • Logo NCE Finance Innovation

  NCE Smart Energy Markets

  Smart Energy Markets medlemmer sitter med unik kompetanse og kunnskap innen smart energi og digitale teknologier, og målet er å være verdensledende på disse områdene. Energi står sentralt i alle klyngens prosjekter, noe som har gitt solid erfaring innen forskning og utvikling både nasjonalt og internasjonalt.
 • Halden, Østfold
 • Logo NCE Smart Energy Markets

  NCE Heidner Biocluster

  NCE Heidner Biocluster er Norges næringsklynge for grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Medlemsbedriftene jobber med forskning, innovasjon og kommersialisering innen avl, bioteknologi, fôrutvikling og restråstoff.
 • Hamar, Innlandet
 • Logo Heidner Cluster

  NCE Maritime CleanTech

  Maritime CleanTech representerer et komplet maritimt kommersielt knutepunkt. De bruker den norske maritime kompetansen, bygget opp over generasjoner, som et springbrett for å utvikle energieffektive og bærekraftige teknologier i samarbeid med sine partnere. Målet er å etablerer grønne og banebrytende prosjekter med globalt kommersielt potensial.
 • Stord, Vestland
 • Logo NCE Maritime Cleantech

  NCE Seafood Innovation

  NCE Seafood Innovation utvikler prosjekter sammen med sine medlemmer for kostnadseffektiv og bærekraftig produksjon av sjømat. Deres prosjekter er innenfor fem satsingsområder og styrker og utvikler Norges ledende posisjon som sjømatnasjon – og sikrer en bærekraftig fremtid for havbruk.
 • Bergen, Vestland
 • Logo NCE Seafood Innovation

  NCE Eyde

  Eyde-klyngen er samarbeidsarenaen som bidrar til å utvikle fremtidens ledende grønne prosessindustri. De jobber tett med norske og europeiske samarbeidspartnere om å redusere miljøfotavtrykk, sikre kompetanseutvikling og digital omstiling, utvikle industriell sirkulærøkonomi og legge til rette for ny grønn industri.
 • Arendal, Agder
 • Logo Eyde Cluster

  NCE Norway Health Tech

  Norway Health Techs mål er å forbedre kvaliteten i behandling og omsorg ved å utvikle og industrialisere helseløsninger i verdensklasse, gjennom våre medlemmer og økosystem.
 • Oslo
 • Logo Norway Health Tech

  NCE Media

  The Norwegian Media Cluster er verdensledende innen utvidet virkelighet, grafikk, AI, virtuelle studioer, kringkastings- og IP-basert video, robotikk og verktøy for arbeidsflyt og visuell historiefortelling.
 • Bergen, Vestland
 • Logo NCE Media City

  Oslo Cancer Cluster

  Oslo Cancer Cluster er en onkologisk forsknings- og industriklynge dedikert til å forbedre livene til kreftpasienter ved å akselerere utviklingen av ny kreftdiagnostikk og -behandling. Medlemsbasen omfatter universitetssykehus, forskningssentre, pasientorganisasjoner, oppstartsbedrifter og bioteknologiselskaper, globale farma- og teknologiselskaper, investorer, finansinstitusjoner.
 • Oslo
 • Logo Oslo Cancer Cluster
  Publisert :
  Sist oppdatert :