Hopp til hovedinnhold

Hub-node-prosjekter 2023

Personer i et rom som samarbeider og lærer av hverandre© Getty Images
Norwegian Innovation Cluster inviterer klynger og nettverk til å søke om finansiering til nye hub-node-prosjekter. Utlysningen retter seg mot umodne/mindre klynger eller nettverk som gjennom samarbeid med mer modne klynger kan løse større utfordringer.

Hub-node er et nytt tilbud fra Norwegian Innovation Cluster (NIC) fra høsten 2023 og gjelder fra utlysningsdatoen 12. mai 2023. Det vil bli utlysninger for slike prosjekter i 2023, 2024 og 2025.

Programmet tilbyr risikoavlastning gjennom finansiering av samarbeidsprosjektet i inntil tre år. Det er noden som finansieres i henhold til retningslinjer for NIC.

Status på søknader for 2023

Fristen for å sende inn søknad til hub-node prosjekter var 1. september 2023. Totalt har Innovasjon Norge mottatt hele 19 søknader fra hele landet.

Innovasjon Norge er svært fornøyd med interessen som utlysningen har fått. Dette viser at det er behov for å få etablert nye samarbeidsprosjekter knyttet til eksisterende klynger.

Alle søkere vil få en direkte skriftlig tilbakemelding i løpet av uke 46 på om deres søknad er innstilt for finansiering. Endelig beslutning tas etter formell saksbehandling.

Hvem kan søke om finansiering?

Utlysningen er rettet mot

 • umodne/mindre klynger eller nettverk (node) som vil ha nytte av å knytte seg opp mot en etablert klynge (hub)
 • prosjekter med minimum fem bedriftskjernemedlemmer og en fasiliterende ressursorganisasjon/ansatt

Merk deg at

 • offentlige aktører kan delta, men ikke være prosjektansvarlige
 • deltakende kompetanseaktører (forskningsaktører, universiteter og katapultsentre) vil være en styrke for samarbeidet

Noder finansieres under samme retningslinjer som de øvrige programnivåene (Arena, Arena Pro, NCE og GCE).

Formål og føringer

Formål

Formålet med utlysningen er å bidra til å utvikle et nettverk av bedrifter, noden, som per dags dato ikke selv vil ha grunnlag til opptak som Arena/Arena PRO i Norwegian Innovation Cluster programmet. Utviklingen i nettverket skal skje i samhandling med en mer etablert klynge, huben. Huben må godkjennes av Innovasjon Norge.

Huben kan bidra med administrativ støtte, sitt nettverk og koblinger mot andre relevante miljøer, mobilisere til nye innovasjonsprosjekter, samt til å gi råd om og støtte til etablering og gjennomføring av koblings- og samhandlingsarenaer.

Hensikten med samarbeidet er at nodens bedrifter skal få en positiv utvikling knyttet til nyskaping, omstilling og vekst gjennom samarbeidet med huben. Huben skal også ha positive effekter av samhandlingen i forhold til klyngens egne ambisjoner og mål.

Kriterier for valg av prosjekt

 • Prosjektet fører til etablering av et strukturert og nyttig samarbeid mellom hub og node.
 • Prosjektet fører til samarbeid på områder som ingen av aktørene kan løse alene.
 • Prosjektet innebærer innovasjon på minimum regionalt nivå.
 • Prosjektet fører til økt kompetanse.
 • Prosjektet fører til økt verdiskapende aktivitet og styrket konkurransekraft hos deltagerne i både node og hub.
 • Prosjektet skal bidra til utvikling av regionale innovasjonssystemer.

Krav til prosjekteier og prosjektleder

Prosjekteier er virksomheten som søker på vegne av noden.
Prosjektlederen skal være et felles kontaktpunkt mot virkemiddelapparatet for prosjektet.

Prosjekteier (søkerbedrift) og nodens medlemmer velger selv den prosjektlederen de anser som best egnet. Prosjektleder kan være ansatt hos prosjekteier, hos en av samarbeidspartnerne eller være eksternt innleid.

Samarbeidspartnere som legges inn i søknaden er utgangspunktet for tildelingen. Dersom man endrer prosjektsammensetningen eller aktiviteter/arbeidspakker etter kontraktsinngåelse, skal dette godkjennes av Innovasjon Norge som finansierer prosjektet. Endringer som ikke er godkjent kan føre til at tilsagnet trekkes tilbake. Foreslåtte endringer kan også medføre behov for å justere tilsagnene.

Minimumskrav til søker

Mål og strategi

Hub-node-prosjektet skal ha egne mål og strategier med utgangspunkt i regionale eller nasjonale utfordringer. Det skal også vises til sammenfallende fagområde med hub eller eventuell spisskompetanse hub-klyngen har behov for. Det skal beskrives:

 • Hva skal være prosjektets unike bidrag?
 • Hvilken(e) strategisk satsing(er) skal prosjektet bidra til?
 • Hva er langsiktig målsetting med samarbeidet for noden og de enkelte bedriftene?

Ressursgrunnlag og forankring

Prosjektet skal ha klare og felles ambisjoner og oppfylle følgende krav:

 • Noden må bestå av minimum fem bedriftskjernemedlemmer og en fasiliterende ressursorganisasjon/ansatt.
 • Det er et potensial i deltakerbedriftene for bærekraftig vekst og omstilling.
 • Prosjektet skal ha en forankret og operasjonell gjennomføringsplan hvor konkrete roller og ansvarsområder er fordelt i begge miljø.
 • Det skal inngås en forpliktende samarbeidsavtale og samarbeidet vil være en forutsetning for finansiering gjennom hele perioden. Avtalen legges ved søknaden.
 • Bedriftene som deltar, er villig til å engasjere med egne timer og andre ressurser for å nå prosjektets ambisjoner.
 • Skjema for medlemmenes begrunnelse legges ved søknaden.

Omfang av støtte

Maksimal årlig støtte er på 1 million kroner. Det kan søkes om støtte i en prosjektperiode på inntil 3 år og maksimal støtte er 3 millioner kroner for et treårig prosjekt. Støttesatsen i hvert enkelt prosjekt er maksimalt 50 prosent.

Krav til støtte

Støtte til noder gis i samsvar med reglene for bagatellmessig støtte eller i samsvar med reglene i statsstøtteregelverkets gruppeunntak. Støtten kan gis i henhold til disse gruppeunntaksreglene:

 • artikkel 31 Støtte til opplæring
 • artikkel 27 Støtte til innovasjonsklynger

Aktiviteter som kan støttes

Praktiske opplysninger

Programmet vil velge de søkerne som oppfyller krav og kriterier og i størst mulig grad vurderes til å bidra til programmets formål.

Utlysning vil også involvere regionalt nivå, for bedre å koordinere regionale prioriteringer.

Her er opptaket og presentasjonen fra informasjonsmøtet 2. juni. Rådgivere ved regionskontorene våre vil kunne følge opp med individuell rådgivning til søkere.

Frist for innsending av prosjektsøknader: 1. september 2023

Vanlige spørsmål

Kontakt oss

Spørsmål vedrørende årets utlysning kan sendes til anders.andreassen@innovasjonnorge.no

På utlysningssiden legger vi fortløpende ut spørsmål og svar. Vi oppfordrer søkere til å lese disse før dere kontakter oss.

Regionale kontaktpersoner

Vedlegg

Publisert :
Sist oppdatert :