Hopp til hovedinnhold

Om NIC

Norwegian Innovation Clusters er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon.

Dette skal skje ved å utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter i klyngene, med sikte på å øke klyngenes dynamikk og attraktivitet, og å øke den enkelte bedrifts innovasjonsevne.

Programmet har nivåene GCE, NCE, Arena Pro og Arena, og er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet.

Fra begynnelsen av 2000-tallet har Norge hatt en strategi for å styrke næringsklynger gjennom et nasjonalt klyngeprogram. Arena-programmet ble iverksatt i 2002, Norwegian Centres of Expertise (NCE) ble iverksatt i 2006 og i 2014 ble GCE-nivået (Global Centres of Expertise) introdusert. I 2019 ble Arena Pro opprettet for å imøtekomme ønske om endringer i programmet, samt forslag til forbedringer som kom fram i en evaluering av programmet gjort i 2017.

Norwegian Innovation Clusters-programmet bistår med;

 • Finansiering
 • Kompetansetjenester
 • Rådgivningstjenester
 • Nettverkstjenester
 • Profileringstjenester

Klyngeprogrammets tilbud har siden oppstarten i 2002 vært svært etterspurt i regionale næringsmiljøer, og evalueringer, analyser og tilbakemeldinger indikerer gode effekter og resultater.

Målgruppe

Norwegian Innovation Clusters-programmet retter seg mot klynger med følgende karakteristika:

 • Et samarbeidsgrunnlag som omfatter etablert næringsliv, gründere, investorer, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører, der næringsaktørene er førersetet.
 • Klare synergimuligheter innenfor klyngen, eller mot eksterne miljøer, innenfor eller på tvers av verdikjeder og teknologier.
 • Et potensial for økt verdiskaping og forsterket konkurranseevne i klyngen basert på samarbeid mellom aktørene.
 • Bred medvirkning fra de viktigste aktørene i klyngen og et aktivt lederskap.

Klyngene skal bidra til økt omstilling og vekst, og dette kan utløses og forsterkes gjennom støtte fra programmet.

Programmet velger ut de klyngeprosjekter som skal støttes med grunnlag i:

 • Åpne utlysninger med konkurranse om å bli akseptert som deltaker i programmet.
 • Klare utvelgelseskriterier.
 • Uavhengige og profesjonelle prosjektevalueringer.

Tre strategiske satsingsområder

Klyngeprogrammets finansieringstilbud kanaliseres til tre strategiske innsatsområder. Klyngene beslutter hvert år hvordan innsatsen skal fordeles mellom disse områdene, som grunnlag for programmets finansielle støtte:

 1. Utvikling av kompetanse for forsterket innovasjonskapasitet og vekst hos SMB
 2. Posisjonering av norske bedrifter på internasjonale markeder
 3. Utvikling av nye forretningsmuligheter på tvers av sektorer og teknologier

Tre nivåer

Arena er et treårs program, Arena Pro er et femårs program og GCE er 10 års program. NCE er ikke lenger et program, men et merkenavn som klynger kan kvalifisere seg til.

Det foretas årlig evaluering av hvorvidt hver enkelt klynge utvikler seg i tråd med strategi og målsetting, og hvorvidt de tilfredsstiller kravene til å være en del av programmet. Les mer om de ulike nivåene her.

Publisert :
Sist oppdatert :