Hopp til hovedinnhold

Samarbeidsprosjekter for sirkulære verdikjeder 2023

Tre personer som samarbeider rundt et bord© Getty Images
Norwegian Innovation Cluster inviterer konsortier med klyngemedlemmer og konsortier innen ordningen bedriftsnettverk til å søke om finansiering til nye samarbeidsprosjekter. Samarbeidende bedrifter kan søke om midler til felles utviklingsprosjekter med mål om å løse utfordringer som bedriftene ikke kan løse alene.

Utlysningen for samarbeidsprosjekter for sirkulærøkonomi og industriell symbiose kommer i tillegg til det ordinære tilbudet fra Norwegian Innovation Clusters (NIC) fra høsten 2023, og gjelder fra utlysningsdatoen 12. mai 2023. Det vil bli utlysninger for denne type prosjekter i 2023, 2024 og 2025. Prosjektene finansieres under samme retningslinjer som øvrige utlysninger fra NIC.

Formålet med utlysningen er å støtte prosjekter som bidrar til bedre utnyttelse av naturressurser og råvarer, og har positiv effekt på samarbeid, deltagende bedrifter sin utvikling, bærekraft og konkurranseevne.

Søknader for 2023


Fristen for å sende inn søknad til hub-node og samarbeidsprosjekter for sirkulære verdikjeder var 1. september 2023. Vi takker for stor interesse.

Innovasjon Norge har mottatt 36 søknader på totalt 73 millioner kroner i søkte midler på samarbeidsprosjekter for sirkulære verdikjeder. For hub-node-utlysningen har Innovasjon Norge mottatt 19 søknader.

Alle som har søkt skal ha mottatt en e-post fra oss med bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du ikke har mottatt e-posten, ber vi om at du kontakter oss snarest.

Innovasjon Norge vil vurdere søknadene i løpet av september og oktober. Annonsering av tildelinger skjer i begynnelsen av november.

Hvem kan søke om finansiering?

Utlysningen er rettet mot

 • nåværende og tidligere klynger i Norwegian Innovation Clusters (NIC)
 • konsortier med minimum én bedrift med medlemskap i nåværende eller tidligere klynge i NIC (NIC)
 • aktive bedriftsnettverk-kunder i bedriftsnettverk-ordningen

Krav til sammensetning av prosjekt

 • bestå av minimum tre bedrifter med etablert virksomhet registrert i Foretaksregisteret i Norge
 • kan bestå av SMB-bedrifter og store bedrifter
 • kan inkludere offentlige aktører, men ikke som prosjekteier
 • kan inkludere forskningsinstitutt, men ikke som prosjekteier

Det oppfordres til involvering og samarbeid med kompetanseaktører, da dette ofte vil være en styrke for prosjektet. Dette kan eksempelvis være forskningsinstitutter, universiteter eller katapultsentre under Norsk Katapult.

Kriterier for valg av prosjekt

Alle prosjekter skal bidra til å oppnå minst en av følgende tre målsetninger:

 • Prosjektet fører til etablering av industrielle symbioser mellom aktører, gjerne på tvers av verdikjeder og sektorer.
 • Prosjektet fører til etablering av nye sirkulære verdikjeder for råstoff, materialer eller gjenstander.
 • Prosjektet fører til reduksjon i bruken av jomfruelige råvarer/innsatsfaktorer og/eller reduserte klimagassutslipp.

Alle prosjekter skal:

 • ha ambisjoner om resultater som kan spres og skaleres både nasjonalt og internasjonalt og gi varig verdiskaping og økt konkurransekraft
 • innebære innovasjon på minimum nasjonalt nivå, og ha høy prosjektrisiko
 • føre til nye forretningsmodeller og/eller økt digitalisering
 • føre til økt kompetanse som er nødvendig for å realisere nye grønne verdikjeder
 • føre til økt verdiskapende aktivitet og styrket konkurransekraft hos deltagerne
 • ha en plan for videreføring eller realisering av resultatene fra prosjektet

Aktuelle arbeidsområder i prosjektene:

 • Fasilitering og koordinering av samarbeid på tvers av virksomheter, klynger og sektorer.
 • Innovasjonssamarbeid for å få fram underlag for nye produkter eller prosesser, herunder anvendelse av kjent teknologi på nye områder.
 • Arbeid med konseptutvikling og forretningsmodell.
 • Kunnskaps- og erfaringsinnhenting.

Krav til prosjekteier og prosjektleder

Prosjekteier er et felles kontaktpunkt mot Innovasjon Norge for konsortiet bak søknaden.

Konsortiet og prosjekteier velger selv den prosjektlederen de anser som best egnet. Prosjektleder kan være eksternt innleid, ansatt hos prosjekteier eller en av samarbeidspartnerne.

Deltagende bedrifter sine mål for prosjektet og motivasjon for å delta legges ved som vedlegg til søknaden.

Krav til støtte

Støtte til prosjekter gis i samsvar med reglene for bagatellmessig støtte eller i samsvar med reglene i statsstøtteregelverkets gruppeunntak.

Ved bruk av bagatellmessig støtte skal støttebeløpet fordeles på deltagende virksomheters bagatellramme. Den enkelte virksomhet må da levere skjema hvor de aksepterer bagatellstøtten og bekrefter tilgjengelig ramme.

Dersom det ikke benyttes bagatellmessig støtte skal all støtte skal være i samsvar med reglene i statsstøtteregelverkets gruppeunntak, støtten kan gis i henhold til disse gruppeunntaksreglene:

 • artikkel 25 Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU)
 • artikkel 27 Støtte til innovasjonsklynger
 • artikkel 29 støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon (primært SMB)
 • artikkel 49 Støtte til miljøstudier

Innovasjon Norge kan samlet bevilge i størrelsesorden 1-2,5 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen. Støtteandel i prosjektene avhenger av aktiviteter, aktørsammensetning og vil bli vurdert i henhold til statsstøtteregelverket. Støtte vil uansett ikke overstige 50 prosent.

Aktiviteter som kan støttes

Praktiske opplysninger

Her er opptaket og presentasjonen fra informasjonsmøtet 2. juni. Rådgivere ved regionskontorene våre vil kunne følge opp med individuell rådgivning til søkere.

Frist for innsending av prosjektsøknader: 1. september 2023

Vanlige spørsmål

Kontakt oss

Spørsmål vedrørende årets utlysning kan sendes til anders.andreassen@innovasjonnorge.no

På utlysningssiden legger vi fortløpende ut spørsmål og svar. Vi oppfordrer søkere til å lese disse før dere kontakter oss.

Aktuelt kurs (digitalt): Bedre business med industriell symbiose

Regionale kontaktpersoner

Vedlegg

Publisert :
Sist oppdatert :